V nakupovalni košarici nimate nobenega izdelka.

You're currently on:

Etični kodeks podjetja

PREAMBULAM

 

ETIKA je filozofska disciplina o izvorih, zakonih in ciljih moralne človeške dejavnosti – znanosti o morali. Etika je obnašanje v skladu z moralnimi pravili. Podjetje NANDIKA GmbH (naprej: podjetje) sprejema ta Etični kodeks ob upoštevanju osnovne opredelitve etike, ki je enaka za vse člane podjetja in zunanje sodelavce in ob zavestnem in doslednem izpolnjevanju svojega družbenega poslanstva, to je spodbujanje človeške integritete in svobode s ciljem širjenja etične in profesionalne odličnosti na vseh področjih skupnega delovanja.

 

1. člen

Etični kodeks (naprej: kodeks) podjetja postavlja pravila obnašanja članov podjetja in zunanjih sodelavcev v vseh njihovih aktivnostih, povezanih z delom podjetja. Člani podjetja so vsi pogodbeno povezani s podjetjem. Zunanji sodelavci so tisti, ki niso pogodbeno povezani s podjetjem, a izvajajo dejavnosti podjetja. Člani podjetja in zunanji sodelavci so naprej sodelavci.

 

2. člen

Poslanstvo podjetja je pomagati posameznikom izboljševati način življenja s pozitivno spremembo zavesti, da dosežejo usklajeno delovanje misli, besed in dejanj, in v širši družbi opravljati stalno promocijo skupnih interesov podjetja z nenehnim razvijanjem in vzdrževanjem etičnih standardov na najvišji ravni na osnovi strokovnega usposabljanja sodelavcev in povezovanja ter sodelovanja z drugimi institucijami iz sorodnega področja.

 

3. člen

Kodeks se nanaša na vse sodelavce, vse projekte in programe, ki jih podjetje izvaja in vse ostale dejavnosti podjetja. Kodeks ureja medsebojne odnose in pravila obnašanja med sodelavci in tudi njihovo obnašanje do vseh posameznikov in skupin vseh javnosti (kupcev, dobaviteljev, simpatizerjev, podpornikov, itd.). Temeljna načela, ki so osnova delovanja podjetja so: obnašanje v skladu s splošno veljavnim bontonom, spoštovanje in obzirnost do drugih, profesionalnost, zaupnost podatkov, transparentnost, odgovornost, izogibanje negativne reklame in usklajeno timsko delo.

 

4. člen

Sodelavci se s sprejetjem Etičnega kodeksa podjetja obvezujejo zavedanju in delovanju v duhu Etičnega kodeksa v celotnem svojem delovanju, tako v zasebnem, kot poslovnem življenju. Dejavnost podjetja izvajajo sodelavci skladno s tem kodeksom, kar pa ni in ne sme postati trgovska dejavnost na osnovi mrežnega trženja. Vsem sodelavcem je zajamčeno delovanje v skladu s sposobnostmi in svobodno delovanje, s katerim se ne omejuje svoboda drugih oseb.

 

5. člen

Podjetje mora vsem svojim sodelavcem predstaviti Etični kodeks. Nepoznavanje ali nerazumevanje etičnih standardov ne opravičuje neetičnega obnašanja.

 

6. člen

Vsi sodelavci upoštevajo najpomembnejše etične vrednote: poštenje, pravičnost, odgovornost in medsebojno spoštovanje. Sodelavci spodbujajo s svojimi zgledi vse druge, s katerimi pridejo v stik zasebno ali poslovno, da živijo v skladu s petimi vrlinami: Ljubezen - Resnica - Pravičnost - Mir - Nenasilje. Sodelavci se obvezujejo spoštovati in živeti skladno s temi petimi vrlinami, ki so temelj delovanja podjetja.

 

7. člen

Vsi sodelavci se obvezujejo, da bodo vzdrževali visoko strokovnost dela in moralnega obnašanja pri vseh aktivnostih podjetja z vsemi svojimi sposobnostmi, ne glede na starost, spol, nacionalnost, rasno, versko in politično pripadnost drugih, s katerimi bodo sodelovali.

 

8. člen

Medsebojni odnosi sodelavcev temeljijo na enakosti, vzajemnem spoštovanju, zaupanju, sodelovanju in strpnosti. Sodelavci so dolžni spoštovati zasebnost drugih oseb in zagotoviti tajnost osebnih in drugih podatkov (imen, priimkov, osebnih naslovov, osebnih telefonskih številk, zakonskega stanu, ekonomskega statusa, ipd).

 

9. člen

Vsak sodelavec je dolžan spodbujati etično obnašanje vseh posameznikov, s katerimi se srečuje pri aktivnostih, povezanih z delom v podjetju, ter se z ostalimi sodelavci posvetovati o morebitnih dvomih o delu oziroma, če ima osebne etične pomisleke, o aktivnostih pri svojem delu v podjetju, s ciljem da se prepreči in izogne neetičnemu obnašanju in nedelovanju v skladu z določili tega kodeksa.

 

10. člen

Kodeks obvezuje sodelavce k izpolnjevanju obvez in odgovornosti na etičen, profesionalen in moralen način. Vsako delovanje v nasprotju s tem kodeksom se smatra za neetično.

 

11. člen

Vsak sodelavec je pri opravljanju nalog in vedenju dolžan varovati lastnino podjetja in z njo pazljivo ravnati. V primeru, da sodelavec posredno ali neposredno škoduje lastnini društva, je dolžan povzročeno škodo povrniti.

 

12. člen

Aktivnosti sodelavcev, ki se v nobenem elementu ne pokrivajo z delovanjem podjetja, so povsem zasebne narave in na njih kodeks ne vpliva.

 

13. člen

Sodelavci morajo sodelovati v razpravah o problemih in načinih, kako jih rešiti ter pokazati pripravljenost predlagati konkretne rešitve. Biti morajo strpni do drugih in njihovih argumentov, čeprav se ne strinjajo z njimi. Biti morajo spoštljivi in razumevajoči in s tem vedenjem drugim vzor.

 

14. člen

V delovanju podjetja je neetična in nedopustna katera koli oblika posrednega in neposrednega nadlegovanja glede na versko, etnično in nacionalno pripadnost, jezik, raso, spol, spolno usmerjenost, življenjski stil, situiranost, poreklo, družinski in zakonski stan, nosečnost, družinske obveznosti, starost, invalidnost, telesni videz, politično opredeljenost in zdravstveno stanje. Nobene stranke ni dovoljeno vztrajno siliti ali prepričevati, da je način razmišljanja in delovanja podjetja edini pravilni, ki vodi k osebnemu uspehu. Sodelavci morajo pri delu spoštovati načelo zavestne privolitve stranke v skladu z njihovo ustrezno obveščenostjo.

 

15. člen

Kodeks določa univerzalna duhovna načela, ki so neizogibna pri opravljanju dejavnosti podjetja:

 • Ne pričakujte, da bodo drugi poskrbeli za vaše osebne potrebe. Preden boste služili drugim ljudem, najprej postanite služabnik samemu sebi.
 • Naj bosta vaš dom in njegova okolica vedno čista. To zagotavlja zdravje in srečo vam in družbi.
 • Ljubite vsakogar brez razlik. Spoznajte, da je človeštvo ena skupnost.
 • Z vsemi govorimo blago in z ljubeznijo.
 • Ne govorimo slabo o drugih ljudeh.
 • Nikoli in v nobenih okoliščinah ne sovražite, ne bodite zavistni ali ljubosumni.
 • Ne manipulirajte, ne lažite in ne izkoriščajte drugih ljudi za svojo korist.
 • Nikoli ne podkupujte in nikoli ne sprejmite podkupnine.
 • Ne spodbujajte beračenja z dajanjem denarja. Bolnim, ostarelim in nemočnim priskrbite hrano, streho nad glavo, nego in ljubezen.
 • Ljubite svojo domovino in ji služite; ne kritizirajte in ne žalite drugih narodov.
 • Spoštujte vse religije kajti vse imajo skupen cilj.
 • Ljubite vse živali in z njimi ravnajte lepo, nežno in spoštljivo.
 • Varujte naravo, ljubite jo in spoštujte.

 

16. člen

Kršitve določb tega kodeksa obravnava Vodstvo podjetja, ki oceni stopnjo kršitve in določi sankcije.

 

17. člen

Spoštovanje navedenih pravil je predpogoj za sprejem med sodelavce podjetja. To preverja Vodstvo podjetja.

 

18. člen

Ta Etični kodeks je sestavilo vodstvo podjetja.

Logocontrolcontrol

V primeru vprašanj nas lahko kontaktirate:

Nandika GmbH
Bad Eisenkappel 186
9135 Bad Eisenkappel
Tel. SI: +386 51 392 009
Tel. AT: +43 664 8826 3591 / +43 664 8826 3595
E-naslov: info@mynandika.com